گزارش نقدی موردی

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
2,318,125,010 ریال 901 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال