گزارش نقدی موردی

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
1,144,380,010 ریال 299 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال