گزارش نقدی موردی

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
3,798,815,010 ریال 2271 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال