گزارش نقدی موردی

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
2,535,595,010 ریال 1163 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال