گزارش نقدی موردی

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
2,020,885,010 ریال 621 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال