گزارش نقدی موردی

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
1,749,290,010 ریال 443 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال