گزارش نقدی موردی

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
2,694,345,010 ریال 1383 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال