گزارش نقدی موردی

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
3,492,935,010 ریال 2014 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال