گزارش نقدی موردی

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
369,850,010 ریال 180 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال