گزارش موقوفات

# نام واقف مورد وقف تاریخ
1 ناشناس وجه نقد 1400/7/15
2 ناشناس وجه نقد 1400/7/10
3 وجه نقد 1400/7/5
4 ناشناس وجه نقد 1400/6/18
5 ناشناس وجه نقد 1400/6/18
6 ناشناس زمین 1400/6/6
7 وجه نقد 1400/6/4
8 ناشناس وجه نقد 1400/5/7
9 ناشناس وجه نقد 1400/5/5
10 مژگان ایرجیان سایر 1400/5/4
11 مژگان ایرجیان سایر 1400/5/4
12 وجه نقد 1400/4/31
13 آپارتمان 1400/4/1
14 وجه نقد 1400/3/31
15 وجه نقد 1400/3/3
16 پگاه گلچین وجه نقد 1400/2/21
17 ناشناس وجه نقد 1400/2/16
18 ناشناس وجه نقد 1400/2/14
19 ناشناس وجه نقد 1400/2/12
20 ناشناس وجه نقد 1400/2/11
21 وجه نقد 1400/2/11
22 ناشناس وجه نقد 1400/2/10
23 ناشناس وجه نقد 1400/2/5
24 وجه نقد 1400/1/9
25 ناشناس زمین 1399/12/30
26 ناشناس وجه نقد 1399/12/30
27 ناشناس وجه نقد 1399/12/24
28 ناشناس وجه نقد 1399/12/21
29 ناشناس وجه نقد 1399/12/13
30 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
31 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
32 ناشناس وجه نقد 1399/12/9
33 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
34 مریم شادیان وجه نقد 1399/12/4
35 ناشناس وجه نقد 1399/11/28
36 zeinab najafi خانه 1399/11/25
37 ناشناس زمین 1399/11/18
38 ناشناس سایر 1399/10/26
39 ناشناس وجه نقد 1399/10/19
40 ناشناس خانه 1399/10/19
41 ناشناس وجه نقد 1399/10/2
42 ناشناس وجه نقد 1399/9/30
43 ناشناس وجه نقد 1399/9/20
44 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
45 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
46 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
47 ناشناس زمین 1399/9/17
48 ناشناس وجه نقد 1399/8/4
49 ناشناس وجه نقد 1399/7/25
50 وجه نقد 1399/6/3
51 آذر حبیبی وجه نقد 1399/5/31
52 وجه نقد 1399/5/30
53 وجه نقد 1399/5/13
54 حسین امیری وجه نقد 1399/4/10
55 زهرا جوانبخت وجه نقد 1399/4/9
56 ناشناس سایر 1399/4/7
57 ناشناس سایر 1399/4/5
58 زهره حاجی کاظم سایر 1399/4/3
59 زهره حاجی کاظم سایر 1399/3/31
60 ناشناس خانه 1399/3/7
61 ناشناس سایر 1399/2/25
62 لبیک یا حق سایر 1399/2/25
63 لبیک یا حق سایر 1399/2/25