گزارش موقوفات

# نام واقف مورد وقف تاریخ
1 ناشناس وجه نقد 1401/5/6
2 فاطمه جعفری وجه نقد 1401/4/31
3 فاطمه جعفری وجه نقد 1401/4/31
4 ناشناس وجه نقد 1401/4/30
5 ناشناس وجه نقد 1401/4/27
6 ناشناس وجه نقد 1401/4/26
7 ناشناس وجه نقد 1401/4/5
8 ناشناس زمین 1401/4/3
9 وجه نقد 1401/4/1
10 ستاره دستوری وجه نقد 1401/3/30
11 ناشناس وجه نقد 1401/3/24
12 ناشناس سایر 1401/3/16
13 وجه نقد 1401/3/3
14 ناشناس وجه نقد 1401/2/31
15 ناشناس وجه نقد 1401/2/28
16 ناشناس وجه نقد 1401/2/26
17 ناشناس وجه نقد 1401/2/23
18 ناشناس وجه نقد 1401/2/20
19 ناشناس وجه نقد 1401/2/20
20 ناشناس وجه نقد 1401/2/17
21 ناشناس وجه نقد 1401/2/17
22 ناشناس وجه نقد 1401/2/14
23 ناشناس زمین 1401/2/12
24 ناشناس وجه نقد 1401/2/10
25 ناشناس وجه نقد 1401/2/5
26 ناشناس وجه نقد 1401/2/5
27 ناشناس خانه 1401/2/5
28 ناشناس وجه نقد 1401/2/3
29 ناشناس وجه نقد 1401/2/2
30 حسین پور وجه نقد 1401/1/26
31 ناشناس وجه نقد 1401/1/26
32 ناشناس وجه نقد 1401/1/25
33 ناشناس وجه نقد 1401/1/23
34 ناشناس وجه نقد 1401/1/18
35 ناشناس وجه نقد 1401/1/18
36 سهیلا جلیلی پور سایر 1401/1/16
37 نفیسه دیده بان زمین 1401/1/15
38 ناشناس وجه نقد 1401/1/15
39 ناشناس سایر 1401/1/15
40 ناشناس وجه نقد 1401/1/12
41 وجه نقد 1401/1/11
42 مریم دلاوری وجه نقد 1401/1/2
43 وجه نقد 1401/1/1
44 فائزه عدالت خواه وجه نقد 1400/12/29
45 ناشناس وجه نقد 1400/12/27
46 ناشناس وجه نقد 1400/12/24
47 ناشناس وجه نقد 1400/12/20
48 ناشناس آپارتمان 1400/12/5
49 وجه نقد 1400/12/4
50 مریم دلاوری وجه نقد 1400/12/2
51 ناشناس وجه نقد 1400/11/28
52 اکرم فراهانی سایر 1400/11/26
53 ناشناس وجه نقد 1400/10/15
54 ناشناس وجه نقد 1400/10/10
55 مریم دلاوری وجه نقد 1400/10/7
56 ناشناس وجه نقد 1400/10/3
57 وجه نقد 1400/10/1
58 مژده رام وجه نقد 1400/9/30
59 ناشناس وجه نقد 1400/9/29
60 ناشناس وجه نقد 1400/9/27
61 ناشناس وجه نقد 1400/9/27
62 ناشناس وجه نقد 1400/9/26
63 ناشناس وجه نقد 1400/9/26
64 ناشناس وجه نقد 1400/9/19
65 ناشناس زمین 1400/9/19
66 ناشناس وجه نقد 1400/9/18
67 ناشناس وجه نقد 1400/9/18
68 عاطفه اسکندری وجه نقد 1400/9/18
69 مژده رام وجه نقد 1400/9/17
70 ناشناس زمین 1400/9/16
71 ناشناس وجه نقد 1400/9/15
72 وجه نقد 1400/9/14
73 ناشناس وجه نقد 1400/9/12
74 ناشناس وجه نقد 1400/9/6
75 ناشناس وجه نقد 1400/9/4
76 وجه نقد 1400/9/3
77 ناشناس زمین 1400/9/1
78 ناشناس وجه نقد 1400/8/28
79 حسین پور وجه نقد 1400/8/21
80 ناشناس وجه نقد 1400/8/20
81 ناشناس وجه نقد 1400/8/16
82 ناشناس خانه 1400/8/6
83 ناشناس زمین 1400/8/4
84 وجه نقد 1400/8/4
85 ناشناس وجه نقد 1400/7/15
86 مریم بیاتی وجه نقد 1400/7/10
87 وجه نقد 1400/7/5
88 ناشناس وجه نقد 1400/6/18
89 ناشناس وجه نقد 1400/6/18
90 ناشناس زمین 1400/6/6
91 وجه نقد 1400/6/4
92 ناشناس وجه نقد 1400/5/7
93 ناشناس وجه نقد 1400/5/5
94 مژگان ایرجیان سایر 1400/5/4
95 مژگان ایرجیان سایر 1400/5/4
96 وجه نقد 1400/4/31
97 آپارتمان 1400/4/1
98 وجه نقد 1400/3/31
99 وجه نقد 1400/3/3
100 پگاه گلچین وجه نقد 1400/2/21
101 ناشناس وجه نقد 1400/2/16
102 ناشناس وجه نقد 1400/2/14
103 ناشناس وجه نقد 1400/2/12
104 وجه نقد 1400/2/11
105 ناشناس وجه نقد 1400/2/11
106 ناشناس وجه نقد 1400/2/10
107 ناشناس وجه نقد 1400/2/5
108 وجه نقد 1400/1/9
109 ناشناس زمین 1399/12/30
110 ناشناس وجه نقد 1399/12/30
111 ناشناس وجه نقد 1399/12/24
112 ناشناس وجه نقد 1399/12/21
113 ناشناس وجه نقد 1399/12/13
114 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
115 ناشناس وجه نقد 1399/12/9
116 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
117 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
118 مریم شادیان وجه نقد 1399/12/4
119 ناشناس وجه نقد 1399/11/28
120 zeinab najafi خانه 1399/11/25
121 ناشناس زمین 1399/11/18
122 ناشناس سایر 1399/10/26
123 ناشناس وجه نقد 1399/10/19
124 ناشناس خانه 1399/10/19
125 ناشناس وجه نقد 1399/10/2
126 ناشناس وجه نقد 1399/9/30
127 ناشناس وجه نقد 1399/9/20
128 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
129 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
130 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
131 ناشناس زمین 1399/9/17
132 ناشناس وجه نقد 1399/8/4
133 ناشناس وجه نقد 1399/7/25
134 وجه نقد 1399/6/3
135 آذر حبیبی وجه نقد 1399/5/31
136 وجه نقد 1399/5/30
137 وجه نقد 1399/5/13
138 حسین امیری وجه نقد 1399/4/10
139 زهرا جوانبخت وجه نقد 1399/4/9
140 فرزانه ملک زاهدی سایر 1399/4/7
141 فرزانه ملک زاهدی سایر 1399/4/5
142 زهره حاجی کاظم سایر 1399/4/3
143 زهره حاجی کاظم سایر 1399/3/31
144 ناشناس خانه 1399/3/7
145 ناشناس سایر 1399/2/25
146 لبیک یا حق سایر 1399/2/25
147 لبیک یا حق سایر 1399/2/25