گزارش موقوفات

# نام واقف مورد وقف تاریخ
1 ناشناس وجه نقد 1399/8/4
2 ناشناس وجه نقد 1399/7/25
3 وجه نقد 1399/6/3
4 ناشناس وجه نقد 1399/5/31
5 ناشناس وجه نقد 1399/5/30
6 وجه نقد 1399/5/13
7 حسین امیری وجه نقد 1399/4/10
8 زهرا جوانبخت وجه نقد 1399/4/9
9 ناشناس سایر 1399/4/7
10 ناشناس سایر 1399/4/5
11 ناشناس سایر 1399/4/3
12 ناشناس سایر 1399/3/31
13 ناشناس خانه 1399/3/7
14 لبیک یا حق سایر 1399/2/25
15 ناشناس سایر 1399/2/25
16 لبیک یا حق سایر 1399/2/25