گزارش موقوفات

# نام واقف مورد وقف تاریخ
1 وجه نقد 1399/5/13
2 حسین امیری وجه نقد 1399/4/10
3 زهرا جوانبخت وجه نقد 1399/4/9
4 ناشناس سایر 1399/4/7
5 ناشناس سایر 1399/4/5
6 ناشناس سایر 1399/4/3
7 ناشناس سایر 1399/3/31
8 ناشناس خانه 1399/3/7
9 لبیک یا حق سایر 1399/2/25
10 ناشناس سایر 1399/2/25
11 لبیک یا حق سایر 1399/2/25