گزارش موقوفات

# نام واقف مورد وقف تاریخ
1 وجه نقد 1400/1/9
2 ناشناس زمین 1399/12/30
3 ناشناس وجه نقد 1399/12/30
4 ناشناس وجه نقد 1399/12/24
5 ناشناس وجه نقد 1399/12/21
6 ناشناس وجه نقد 1399/12/13
7 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
8 ناشناس وجه نقد 1399/12/9
9 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
10 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
11 مریم شادیان وجه نقد 1399/12/4
12 ناشناس وجه نقد 1399/11/28
13 zeinab najafi خانه 1399/11/25
14 ناشناس زمین 1399/11/18
15 ناشناس سایر 1399/10/26
16 ناشناس وجه نقد 1399/10/19
17 ناشناس خانه 1399/10/19
18 ناشناس وجه نقد 1399/10/2
19 ناشناس وجه نقد 1399/9/30
20 ناشناس وجه نقد 1399/9/20
21 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
22 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
23 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
24 ناشناس زمین 1399/9/17
25 ناشناس وجه نقد 1399/8/4
26 ناشناس وجه نقد 1399/7/25
27 وجه نقد 1399/6/3
28 آذر حبیبی وجه نقد 1399/5/31
29 وجه نقد 1399/5/30
30 وجه نقد 1399/5/13
31 حسین امیری وجه نقد 1399/4/10
32 زهرا جوانبخت وجه نقد 1399/4/9
33 ناشناس سایر 1399/4/7
34 ناشناس سایر 1399/4/5
35 زهره حاجی کاظم سایر 1399/4/3
36 زهره حاجی کاظم سایر 1399/3/31
37 ناشناس خانه 1399/3/7
38 لبیک یا حق سایر 1399/2/25
39 ناشناس سایر 1399/2/25
40 لبیک یا حق سایر 1399/2/25