گزارش موقوفات

# نام واقف مورد وقف تاریخ
1 ناشناس سایر 1399/10/26
2 ناشناس خانه 1399/10/19
3 ناشناس وجه نقد 1399/10/19
4 ناشناس وجه نقد 1399/10/2
5 ناشناس وجه نقد 1399/9/30
6 ناشناس وجه نقد 1399/9/20
7 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
8 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
9 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
10 ناشناس زمین 1399/9/17
11 ناشناس وجه نقد 1399/8/4
12 ناشناس وجه نقد 1399/7/25
13 وجه نقد 1399/6/3
14 آذر حبیبی وجه نقد 1399/5/31
15 وجه نقد 1399/5/30
16 وجه نقد 1399/5/13
17 حسین امیری وجه نقد 1399/4/10
18 زهرا جوانبخت وجه نقد 1399/4/9
19 ناشناس سایر 1399/4/7
20 ناشناس سایر 1399/4/5
21 زهره حاجی کاظم سایر 1399/4/3
22 زهره حاجی کاظم سایر 1399/3/31
23 ناشناس خانه 1399/3/7
24 ناشناس سایر 1399/2/25
25 لبیک یا حق سایر 1399/2/25
26 لبیک یا حق سایر 1399/2/25