گزارش قرض الحسنه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
1,667,960,010 ریال 42 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال