گزارش قرض الحسنه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
1,567,960,010 ریال 41 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال