گزارش قرض الحسنه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
1,563,160,010 ریال 36 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال