گزارش قرض الحسنه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
1,491,660,010 ریال 32 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال