گزارش قرض الحسنه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
1,035,010,010 ریال 18 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال