گزارش قرض الحسنه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
790,010,010 ریال 12 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال