گزارش قرض الحسنه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
340,010,010 ریال 8 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال