گزارش قرض الحسنه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
1,411,160,010 ریال 26 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال