گزارش نذورات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
391,530,000 ریال 273 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال