گزارش نذورات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
26,720,000 ریال 24 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال