گزارش نذورات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
77,220,000 ریال 79 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال