گزارش نذورات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
481,240,000 ریال 315 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال