گزارش نذورات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
212,270,000 ریال 153 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال