گزارش نذورات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
15,120,000 ریال 15 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال