گزارش نذورات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
53,880,000 ریال 37 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال