گزارش نذورات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
294,400,000 ریال 211 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال