گزارش نذورات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
62,180,000 ریال 60 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال