گزارش پروژه ای

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
672,172,500 ریال 54 حمایت
هزینه های انجام شده
ریال