گزارش پروژه ای

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
579,662,500 ریال 42 حمایت
هزینه های انجام شده
ریال