گزارش پروژه ای

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
637,512,500 ریال 45 حمایت
هزینه های انجام شده
ریال