گزارش پروژه ای

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
640,012,500 ریال 46 حمایت
هزینه های انجام شده
ریال