گزارش پروژه ای

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
813,212,500 ریال 137 حمایت
هزینه های انجام شده
ریال