گزارش پروژه ای

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
192,762,500 ریال 18 حمایت
هزینه های انجام شده
ریال