گزارش پروژه ای

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
675,172,500 ریال 57 حمایت
هزینه های انجام شده
ریال