گزارش سرانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
18,000,000 ریال 5 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال