گزارش سرانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
6,000,000 ریال 2 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال