گزارش سرانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
45,000,000 ریال 13 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال