گزارش سرانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
63,000,000 ریال 19 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال