گزارش سرانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
36,000,000 ریال 10 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال