تاریخ مبلغ (ریال) عنوان حمایت استان-شهر نام مؤسسه سند
1399/01/25 37,734,800 دوره آموزشی گناوه
1399/01/30 14,400,000 هدیۀ ۳۰ جلد کتاب سطح 6 تهران
1399/01/10 100,000,000 طراحی وب سایت قم
1399/02/25 10,000,000 کمک‌هزینۀ دفتر مطالعاتی و پژوهش قم
1399/03/07 100,200,000 جلسات مجازی تدبر در سوره فسطاط ( بقره) ماه مبارک رمضان قم هیئت قرآن و ولایت
1399/4/15 50,000,000 دفتر مطالعاتی و پژوهش قم
1399/3/5 1,252,000,000 واریز به دفتر مراجع بابت خمس
99/3/14 11,000,000 برگشت به حساب خانمی به واریز اشتباهی
99/3/13 25,100,000 تجهیز دفتر قرارگاه حمایت از نهضت تدبر آموزی
149,978,400 دوره آموزشی کوهدشت
51,780,000 دوره آموزشی سطح 2 تدبر در کلام وحی
1399/5/15 600,000,000 دوره های آموزشی تدبر تهران خادمان ساقی کوثر
37,000,000 خطبه غدیر ویژه برنامه ماه محرم هیئت قرآن و ولایت
1399/6/26 850,000,000 دوره آموزشی تدبر سطح 1 همدان جامعه القرآن
1399/06/26 51,290,000 دوره آموزشی سطح 1 قم موسسه تدبر در کلام وحی قم
1399/06/26 127,500,000 دوره های آموزشی تدبر سطح 1 جامعه القرآن
1399/06/26 102,580,000 دوره آموزشی سطح 3 قم تدبر در کلام وحی
1399/4/26 89,410,000 دوره آموزشی بیان نکات کلیدی سوره ها قم تدبر در کلام وحی قم
1399/6/31 0 هزینه جاری قرارگاه 23000000
×