تاریخ مبلغ (ریال) عنوان حمایت استان-شهر نام مؤسسه سند
1399/01/25 37,734,800 دوره آموزشی گناوه
1399/01/30 14,400,000 هدیۀ ۳۰ جلد کتاب سطح 6 تهران
1399/01/10 100,000,000 طراحی وب سایت قم
1399/02/25 10,000,000 کمک‌هزینۀ دفتر مطالعاتی و پژوهش قم
1399/03/07 100,200,000 جلسات مجازی تدبر در سوره فسطاط ( بقره) ماه مبارک رمضان قم هیئت قرآن و ولایت
1399/3/15 10,000,000 دفتر مطالعاتی و پژوهش قم
1399/3/5 109,385,000 واریز به دفتر مراجع بابت خمس
99/3/14 1,500,000 برگشت به حساب خانمی به واریز اشتباهی
99/3/13 25,100,000 تجهیز دفتر قرارگاه حمایت از نهضت تدبر آموزی
99/3/9 3,300,000 واریز به دفتر مراجع بابت خمس
×