وجوهات

 استاد بزرگوار جناب آقای علی صبوحی و مدیر محترم موسسه آقای صفرزاده از طرف مراجع اجازه نامه تصرف در وجوهات دارند تا قسمتی از وجوهات را در مسیر قرآن هزینه کنند و بقیه  را به دفتر مراجع معظم تحویل دهند. افراد می توانند وجوهات خویش را در اختیار نهضت مردمی تدبر آموزی قرار دهند تا قسمتی از آن تحت نظارت آن دو بزرگوار هزینه شود.

توجه :

  1. در قسمت اجازه نامه می توانید اجازه نامه ها را مشاهده فرمایید.
  2. در صورت تمایل افراد برای دریافت رسید دفتر مرجع محترم، از طریق پست ارسال می شود.

 
بله خیر

رسید پستی رسید الکترونیکی