گزارش نقدی موردی

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
4,471,275,010 ریال 2563 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال