قرارگاه حمایت از نهضت مردمی تدبرآموزیقرارگاه حمایت از نهضت مردمی تدبرآموزی

قرارگاه حمایت از نهضت مردمی تدبرآموزی

نهضت مردمی تدبرآموزی رسالت خود را فراهم نمودن زمینه ای لازم برای آحاد جامعه به منظور انس با قرآن کریم از طریق منابع کمک آموزشی با هدف تدبر، انس، ارتباط، فهم و عمل به قرآن قرار داده است. | بفروش و لذت ببر