خیرات اموات

خیرات اموات
همه ما عزیزانی را از دست داده ایم و دست آنها از این دنیا برای انجام اعمال خیر از جمله انفاق کوتاه شده است.
ما می توانیم به نیت اموات مان در تامین هزینه گسترش تدبر در قرآن سهیم باشیم و ثوابش را به روح آنها هدیه کنیم.
یاد کنیم از آنها که وقت و مکانشان از ما جداست.
یاد کنیم از آنها که دلتنگ شان میشویم.
توجه (مبلغ واریزی را به تومان وارد کنید)

اگر قبلا این فرم را تکمیل کرده‌اید می‌توانید از طریق لینک زیر از وضعیت پاسخ خود مطلع شوید