نقدی سرانه

نقدی سرانه
سرانه

شما با انتخاب تعداد افراد، هزینه آموزش این تعداد را قبول می کنید.
مبلغ به ازای هر نفر 300 هزار تومان محاسبه خواهد شد.
مبلغ به ازای هر نفر 300 هزار تومان محاسبه خواهد شد.

اگر قبلا این فرم را تکمیل کرده‌اید می‌توانید از طریق لینک زیر از وضعیت پاسخ خود مطلع شوید