گستره حمایتی نهضت مردمی تدبر

گستره حمایتی نهضت مردمی تدبر

قرارگاه حمایت از نهضت تدبر آموزی از این مراکز پشتیبانی و حمایت مالی می کند:

۱. دفتر استاد صبوحی ( شامل هزینه های برگزاری کلاس های تدبر توسط استاد و هزینه جاری و رسانه ای دفتر و توسعه ای امر تدبر)
۳. هیئت قرآن و ولایت
۲. موسسه تدبر در کلام وحی قم (‌شامل هزینه اجرایی موسسه و برگزاری کلاس های تدبر در سراسر کشور)
۳.‌موسسه خادمان ساقی کوثر( شامل هزینه اجرایی موسسه و برگزاری کلاس های تدبر)
۴. موسسه زنان ایثار و تلاش تهران ( هزینه برگزاری کلاس های تدبر)
۵. موسسه شعبه اندیشه (شامل هزینه های اجرایی و برگزاری کلاس های تدبر)
۶. موسسه شعبه غرب تهران (‌ هزینه های جاری  و برگزاری کلاس های تدبر)

دیدگاه خود را بنویسید