اسناد شفافیت مالیگزارش وجوهات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
1,185,960,000 ریال 75 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش نذورات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
15,120,000 ریال 15 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش قرض الحسنه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
320,010,010 ریال 7 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش موقوفات

# نام واقف مورد وقف تاریخ
1 حسین امیری وجه نقد 1399/4/10
2 زهرا جوانبخت وجه نقد 1399/4/9
3 ناشناس سایر 1399/4/7
4 ناشناس سایر 1399/4/5
5 ناشناس سایر 1399/4/3
6 ناشناس سایر 1399/3/31
7 ناشناس خانه 1399/3/7
8 لبیک یا حق سایر 1399/2/25
9 ناشناس سایر 1399/2/25
10 لبیک یا حق سایر 1399/2/25

گزارش نقدی موردی

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
369,850,010 ریال 180 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش سرانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
0 ریال 0 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش ماهیانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
1,174,444 ریال 17 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش پروژه ای

مبلغ حمایت تعداد حمایت
171,352,500 ریال 13
# عنوان توضیحات مبلغ زمان سند

گزارش هدایای غیرنقدی

# توضیحات تاریخ
1 سایر 1398/12/4
2 کتاب 1398/12/5
3 test 1398/12/14
4 تست 1399/2/23
5 تست پیامک 1399/2/23
6 تست 1399/2/23