اسناد شفافیت مالیگزارش وجوهات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
4,519,569,200 ریال 305 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش نذورات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
71,920,000 ریال 74 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش قرض الحسنه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
1,111,160,010 ریال 25 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش موقوفات

# نام واقف مورد وقف تاریخ
1 پگاه گلچین وجه نقد 1400/2/21
2 ناشناس وجه نقد 1400/2/16
3 ناشناس وجه نقد 1400/2/14
4 ناشناس وجه نقد 1400/2/12
5 ناشناس وجه نقد 1400/2/11
6 وجه نقد 1400/2/11
7 ناشناس وجه نقد 1400/2/10
8 ناشناس وجه نقد 1400/2/5
9 وجه نقد 1400/1/9
10 ناشناس زمین 1399/12/30
11 ناشناس وجه نقد 1399/12/30
12 ناشناس وجه نقد 1399/12/24
13 ناشناس وجه نقد 1399/12/21
14 ناشناس وجه نقد 1399/12/13
15 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
16 ناشناس وجه نقد 1399/12/9
17 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
18 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
19 مریم شادیان وجه نقد 1399/12/4
20 ناشناس وجه نقد 1399/11/28
21 zeinab najafi خانه 1399/11/25
22 ناشناس زمین 1399/11/18
23 ناشناس سایر 1399/10/26
24 ناشناس وجه نقد 1399/10/19
25 ناشناس خانه 1399/10/19
26 ناشناس وجه نقد 1399/10/2
27 ناشناس وجه نقد 1399/9/30
28 ناشناس وجه نقد 1399/9/20
29 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
30 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
31 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
32 ناشناس زمین 1399/9/17
33 ناشناس وجه نقد 1399/8/4
34 ناشناس وجه نقد 1399/7/25
35 وجه نقد 1399/6/3
36 آذر حبیبی وجه نقد 1399/5/31
37 وجه نقد 1399/5/30
38 وجه نقد 1399/5/13
39 حسین امیری وجه نقد 1399/4/10
40 زهرا جوانبخت وجه نقد 1399/4/9
41 ناشناس سایر 1399/4/7
42 ناشناس سایر 1399/4/5
43 زهره حاجی کاظم سایر 1399/4/3
44 زهره حاجی کاظم سایر 1399/3/31
45 ناشناس خانه 1399/3/7
46 لبیک یا حق سایر 1399/2/25
47 ناشناس سایر 1399/2/25
48 لبیک یا حق سایر 1399/2/25

گزارش نقدی موردی

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
2,260,575,010 ریال 838 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش سرانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
27,000,000 ریال 7 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش ماهیانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
562,409,444 ریال 904 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش پروژه ای

مبلغ حمایت تعداد حمایت
671,662,500 ریال 51
# عنوان توضیحات مبلغ زمان سند

گزارش هدایای غیرنقدی

# توضیحات تاریخ
1 سایر 1398/12/4
2 کتاب 1398/12/5
3 test 1398/12/14
4 تست 1399/2/23
5 تست پیامک 1399/2/23
6 تست 1399/2/23