اسناد شفافیت مالیگزارش وجوهات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
2,661,860,000 ریال 178 حمایت
هزینه های انجام شده
201,758,400 ریال

گزارش نذورات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
53,880,000 ریال 37 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش قرض الحسنه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
790,010,010 ریال 12 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش موقوفات

# نام واقف مورد وقف تاریخ
1 ناشناس وجه نقد 1399/8/4
2 ناشناس وجه نقد 1399/7/25
3 وجه نقد 1399/6/3
4 آذر حبیبی وجه نقد 1399/5/31
5 ناشناس وجه نقد 1399/5/30
6 وجه نقد 1399/5/13
7 حسین امیری وجه نقد 1399/4/10
8 زهرا جوانبخت وجه نقد 1399/4/9
9 ناشناس سایر 1399/4/7
10 ناشناس سایر 1399/4/5
11 ناشناس سایر 1399/4/3
12 ناشناس سایر 1399/3/31
13 ناشناس خانه 1399/3/7
14 لبیک یا حق سایر 1399/2/25
15 لبیک یا حق سایر 1399/2/25
16 ناشناس سایر 1399/2/25

گزارش نقدی موردی

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
1,749,290,010 ریال 443 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش سرانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
6,000,000 ریال 2 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش ماهیانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
161,079,444 ریال 305 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش پروژه ای

مبلغ حمایت تعداد حمایت
619,662,500 ریال 43
# عنوان توضیحات مبلغ زمان سند

گزارش هدایای غیرنقدی

# توضیحات تاریخ
1 سایر 1398/12/4
2 کتاب 1398/12/5
3 test 1398/12/14
4 تست 1399/2/23
5 تست پیامک 1399/2/23
6 تست 1399/2/23