اسناد شفافیت مالیگزارش وجوهات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
12,192,753,300 ریال 993 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش نذورات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
485,940,000 ریال 322 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش قرض الحسنه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
1,667,960,010 ریال 42 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش موقوفات

# نام واقف مورد وقف تاریخ
1 ناشناس وجه نقد 1401/6/4
2 وجه نقد 1401/6/1
3 ناشناس وجه نقد 1401/5/6
4 فاطمه جعفری وجه نقد 1401/4/31
5 فاطمه جعفری وجه نقد 1401/4/31
6 ناشناس وجه نقد 1401/4/30
7 ناشناس وجه نقد 1401/4/27
8 ناشناس وجه نقد 1401/4/26
9 ناشناس وجه نقد 1401/4/5
10 ناشناس زمین 1401/4/3
11 وجه نقد 1401/4/1
12 ستاره دستوری وجه نقد 1401/3/30
13 ناشناس وجه نقد 1401/3/24
14 ناشناس سایر 1401/3/16
15 وجه نقد 1401/3/3
16 ناشناس وجه نقد 1401/2/31
17 ناشناس وجه نقد 1401/2/28
18 ناشناس وجه نقد 1401/2/26
19 ناشناس وجه نقد 1401/2/23
20 ناشناس وجه نقد 1401/2/20
21 ناشناس وجه نقد 1401/2/20
22 ناشناس وجه نقد 1401/2/17
23 ناشناس وجه نقد 1401/2/17
24 ناشناس وجه نقد 1401/2/14
25 ناشناس زمین 1401/2/12
26 ناشناس وجه نقد 1401/2/10
27 ناشناس وجه نقد 1401/2/5
28 ناشناس وجه نقد 1401/2/5
29 ناشناس خانه 1401/2/5
30 ناشناس وجه نقد 1401/2/3
31 ناشناس وجه نقد 1401/2/2
32 حسین پور وجه نقد 1401/1/26
33 ناشناس وجه نقد 1401/1/26
34 ناشناس وجه نقد 1401/1/25
35 ناشناس وجه نقد 1401/1/23
36 ناشناس وجه نقد 1401/1/18
37 ناشناس وجه نقد 1401/1/18
38 سهیلا جلیلی پور سایر 1401/1/16
39 نفیسه دیده بان زمین 1401/1/15
40 ناشناس وجه نقد 1401/1/15
41 ناشناس سایر 1401/1/15
42 ناشناس وجه نقد 1401/1/12
43 وجه نقد 1401/1/11
44 مریم دلاوری وجه نقد 1401/1/2
45 وجه نقد 1401/1/1
46 فائزه عدالت خواه وجه نقد 1400/12/29
47 ناشناس وجه نقد 1400/12/27
48 ناشناس وجه نقد 1400/12/24
49 ناشناس وجه نقد 1400/12/20
50 ناشناس آپارتمان 1400/12/5
51 وجه نقد 1400/12/4
52 مریم دلاوری وجه نقد 1400/12/2
53 ناشناس وجه نقد 1400/11/28
54 اکرم فراهانی سایر 1400/11/26
55 ناشناس وجه نقد 1400/10/15
56 ناشناس وجه نقد 1400/10/10
57 مریم دلاوری وجه نقد 1400/10/7
58 ناشناس وجه نقد 1400/10/3
59 وجه نقد 1400/10/1
60 مژده رام وجه نقد 1400/9/30
61 ناشناس وجه نقد 1400/9/29
62 ناشناس وجه نقد 1400/9/27
63 ناشناس وجه نقد 1400/9/27
64 ناشناس وجه نقد 1400/9/26
65 ناشناس وجه نقد 1400/9/26
66 ناشناس وجه نقد 1400/9/19
67 ناشناس زمین 1400/9/19
68 ناشناس وجه نقد 1400/9/18
69 ناشناس وجه نقد 1400/9/18
70 عاطفه اسکندری وجه نقد 1400/9/18
71 مژده رام وجه نقد 1400/9/17
72 ناشناس زمین 1400/9/16
73 ناشناس وجه نقد 1400/9/15
74 وجه نقد 1400/9/14
75 ناشناس وجه نقد 1400/9/12
76 ناشناس وجه نقد 1400/9/6
77 ناشناس وجه نقد 1400/9/4
78 وجه نقد 1400/9/3
79 ناشناس زمین 1400/9/1
80 ناشناس وجه نقد 1400/8/28
81 حسین پور وجه نقد 1400/8/21
82 ناشناس وجه نقد 1400/8/20
83 ناشناس وجه نقد 1400/8/16
84 ناشناس خانه 1400/8/6
85 ناشناس زمین 1400/8/4
86 وجه نقد 1400/8/4
87 ناشناس وجه نقد 1400/7/15
88 مریم بیاتی وجه نقد 1400/7/10
89 وجه نقد 1400/7/5
90 ناشناس وجه نقد 1400/6/18
91 ناشناس وجه نقد 1400/6/18
92 ناشناس زمین 1400/6/6
93 وجه نقد 1400/6/4
94 ناشناس وجه نقد 1400/5/7
95 ناشناس وجه نقد 1400/5/5
96 مژگان ایرجیان سایر 1400/5/4
97 مژگان ایرجیان سایر 1400/5/4
98 وجه نقد 1400/4/31
99 آپارتمان 1400/4/1
100 وجه نقد 1400/3/31
101 وجه نقد 1400/3/3
102 پگاه گلچین وجه نقد 1400/2/21
103 ناشناس وجه نقد 1400/2/16
104 ناشناس وجه نقد 1400/2/14
105 ناشناس وجه نقد 1400/2/12
106 وجه نقد 1400/2/11
107 ناشناس وجه نقد 1400/2/11
108 ناشناس وجه نقد 1400/2/10
109 ناشناس وجه نقد 1400/2/5
110 وجه نقد 1400/1/9
111 ناشناس زمین 1399/12/30
112 ناشناس وجه نقد 1399/12/30
113 ناشناس وجه نقد 1399/12/24
114 ناشناس وجه نقد 1399/12/21
115 ناشناس وجه نقد 1399/12/13
116 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
117 ناشناس وجه نقد 1399/12/9
118 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
119 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
120 مریم شادیان وجه نقد 1399/12/4
121 ناشناس وجه نقد 1399/11/28
122 zeinab najafi خانه 1399/11/25
123 ناشناس زمین 1399/11/18
124 ناشناس سایر 1399/10/26
125 ناشناس وجه نقد 1399/10/19
126 ناشناس خانه 1399/10/19
127 ناشناس وجه نقد 1399/10/2
128 ناشناس وجه نقد 1399/9/30
129 ناشناس وجه نقد 1399/9/20
130 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
131 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
132 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
133 ناشناس زمین 1399/9/17
134 ناشناس وجه نقد 1399/8/4
135 ناشناس وجه نقد 1399/7/25
136 وجه نقد 1399/6/3
137 آذر حبیبی وجه نقد 1399/5/31
138 وجه نقد 1399/5/30
139 وجه نقد 1399/5/13
140 حسین امیری وجه نقد 1399/4/10
141 زهرا جوانبخت وجه نقد 1399/4/9
142 فرزانه ملک زاهدی سایر 1399/4/7
143 فرزانه ملک زاهدی سایر 1399/4/5
144 زهره حاجی کاظم سایر 1399/4/3
145 زهره حاجی کاظم سایر 1399/3/31
146 ناشناس خانه 1399/3/7
147 ناشناس سایر 1399/2/25
148 لبیک یا حق سایر 1399/2/25
149 لبیک یا حق سایر 1399/2/25

گزارش نقدی موردی

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
3,923,275,010 ریال 2348 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش سرانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
72,000,000 ریال 22 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش ماهیانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
2,400,517,776 ریال 3960 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش پروژه ای

مبلغ حمایت تعداد حمایت
850,622,500 ریال 145
# عنوان توضیحات مبلغ زمان سند

گزارش هدایای غیرنقدی

# توضیحات تاریخ
1 سایر 1398/12/4
2 کتاب 1398/12/5
3 test 1398/12/14
4 تست 1399/2/23
5 تست پیامک 1399/2/23
6 تست 1399/2/23
7 لذتی بالاتر از فهم قرآن نیست. عاقبتتون بخیر 1400/3/2
8 1400/8/12