اسناد شفافیت مالیگزارش وجوهات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
5,100,119,200 ریال 363 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش نذورات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
99,620,000 ریال 90 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش قرض الحسنه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
1,461,660,010 ریال 29 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش موقوفات

# نام واقف مورد وقف تاریخ
1 وجه نقد 1400/4/31
2 آپارتمان 1400/4/1
3 وجه نقد 1400/3/31
4 وجه نقد 1400/3/3
5 پگاه گلچین وجه نقد 1400/2/21
6 ناشناس وجه نقد 1400/2/16
7 ناشناس وجه نقد 1400/2/14
8 ناشناس وجه نقد 1400/2/12
9 وجه نقد 1400/2/11
10 ناشناس وجه نقد 1400/2/11
11 ناشناس وجه نقد 1400/2/10
12 ناشناس وجه نقد 1400/2/5
13 وجه نقد 1400/1/9
14 ناشناس وجه نقد 1399/12/30
15 ناشناس زمین 1399/12/30
16 ناشناس وجه نقد 1399/12/24
17 ناشناس وجه نقد 1399/12/21
18 ناشناس وجه نقد 1399/12/13
19 ناشناس وجه نقد 1399/12/9
20 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
21 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
22 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
23 مریم شادیان وجه نقد 1399/12/4
24 ناشناس وجه نقد 1399/11/28
25 zeinab najafi خانه 1399/11/25
26 ناشناس زمین 1399/11/18
27 ناشناس سایر 1399/10/26
28 ناشناس خانه 1399/10/19
29 ناشناس وجه نقد 1399/10/19
30 ناشناس وجه نقد 1399/10/2
31 ناشناس وجه نقد 1399/9/30
32 ناشناس وجه نقد 1399/9/20
33 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
34 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
35 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
36 ناشناس زمین 1399/9/17
37 ناشناس وجه نقد 1399/8/4
38 ناشناس وجه نقد 1399/7/25
39 وجه نقد 1399/6/3
40 آذر حبیبی وجه نقد 1399/5/31
41 وجه نقد 1399/5/30
42 وجه نقد 1399/5/13
43 حسین امیری وجه نقد 1399/4/10
44 زهرا جوانبخت وجه نقد 1399/4/9
45 ناشناس سایر 1399/4/7
46 ناشناس سایر 1399/4/5
47 زهره حاجی کاظم سایر 1399/4/3
48 زهره حاجی کاظم سایر 1399/3/31
49 ناشناس خانه 1399/3/7
50 لبیک یا حق سایر 1399/2/25
51 لبیک یا حق سایر 1399/2/25
52 ناشناس سایر 1399/2/25

گزارش نقدی موردی

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
2,395,225,010 ریال 1007 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش سرانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
36,000,000 ریال 10 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش ماهیانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
750,896,109 ریال 1233 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال

گزارش پروژه ای

مبلغ حمایت تعداد حمایت
672,172,500 ریال 54
# عنوان توضیحات مبلغ زمان سند

گزارش هدایای غیرنقدی

# توضیحات تاریخ
1 سایر 1398/12/4
2 کتاب 1398/12/5
3 test 1398/12/14
4 تست 1399/2/23
5 تست پیامک 1399/2/23
6 تست 1399/2/23
7 لذتی بالاتر از فهم قرآن نیست. عاقبتتون بخیر 1400/3/2