گزارش ماهیانه ثابت

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
992,979,441 ریال 1635 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال