گزارش ماهیانه ثابت

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
230,929,444 ریال 448 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال