گزارش ماهیانه ثابت

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
2,207,917,776 ریال 3789 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال