گزارش ماهیانه ثابت

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
7,974,444 ریال 27 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال