گزارش ماهیانه ثابت

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
750,896,109 ریال 1233 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال