گزارش ماهیانه ثابت

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
469,019,444 ریال 774 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال