گزارش ماهیانه ثابت

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
116,239,444 ریال 214 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال