گزارش ماهیانه ثابت

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
1,898,637,776 ریال 3286 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال