گزارش وجوهات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
1,185,960,000 ریال 75 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال