گزارش وجوهات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
11,541,373,300 ریال 935 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال