گزارش وجوهات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
5,857,619,200 ریال 420 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال