گزارش وجوهات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
3,419,260,000 ریال 227 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال