گزارش وجوهات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
2,147,160,000 ریال 136 حمایت
هزینه های انجام شده
201,758,400 ریال