گزارش وجوهات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
2,661,860,000 ریال 178 حمایت
هزینه های انجام شده
201,758,400 ریال