گزارش وجوهات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
9,931,643,300 ریال 822 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال