گزارش وجوهات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
4,844,999,200 ریال 332 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال