گزارش وجوهات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
6,944,269,200 ریال 538 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال