قرض گرفتن

بسم الله الرحمن الرحیم

  1. بر اساس نظر مراجع تقلید طلا قرض دادن و پس گرفتن همان میزان طلا هیچ اشکال شرعی ندارد و هرگز اخذ سود به حساب نمی آید.
  2. صندوق در این کار نقش واسطه را دارد که خود طلا را به عنوان قرض به شخص وام گیرنده می‌دهد او نیز آن را می‌فروشد و سپس به صورت اقساطی و در هر قسط، گرم مشخصی از طلا را به صندوق پس می‌دهد و یا با هماهنگی صندوق پولش را واریز می‌کند تا به وکالت از او این مقدار طلا خریداری شود.
  3. بزرگوارانی که قصد دارند از طریق وجه نقد در این صندوق مشارکت کنند نیز می‌توانند این کار را انجام دهند که در آن صورت یا رضایت می‌دهند که به همین میزان پول طلب داشته باشند و یا به صندوق وکالت می‌دهند که معادل پولشان به قیمت روز طلا خریداری کند و به افراد قرض دهد.

 شرایط ثبت نام برای وام قرض الحسنه:

۱. داشتن یک معرف از میان مسئولین موسسات تدبری یا مربیان رسمی تدبر در سراسر کشور که شما را بشناسند و بازپرداخت وامتان را ضمانت کنند.

۲. ارائه چک ضمانتی به میزان مبلغ وام

۳. پر کردن فرم

۴. حداکثر میزان برای وام طلا 12 گرم و پول نقد 12 میلیون می باشد.

 جهت کسب اطلاع و همراهی با این صندوق از طریق این دو بزرگوار. اقدام بفرمائید:

1- آقای حسین صبوحی (در ایتا)

https://eitaa.com/khadem_quran_velayat

2- خانم جبینی (در ایتا)

https://eitaa.com/khadem_qorano_velayat

بسم الله الرحمن الرحیم

  1. بر اساس نظر مراجع تقلید طلا قرض دادن و پس گرفتن همان میزان طلا هیچ اشکال شرعی ندارد و هرگز اخذ سود به حساب نمی آید.
  2. صندوق در این کار نقش واسطه را دارد که خود طلا را به عنوان قرض به شخص وام گیرنده می‌دهد او نیز آن را می‌فروشد و سپس به صورت اقساطی و در هر قسط، گرم مشخصی از طلا را به صندوق پس می‌دهد و یا با هماهنگی صندوق پولش را واریز می‌کند تا به وکالت از او این مقدار طلا خریداری شود.
  3. بزرگوارانی که قصد دارند از طریق وجه نقد در این صندوق مشارکت کنند نیز می‌توانند این کار را انجام دهند که در آن صورت یا رضایت می‌دهند که به همین میزان پول طلب داشته باشند و یا به صندوق وکالت می‌دهند که معادل پولشان به قیمت روز طلا خریداری کند و به افراد قرض دهد.

 شرایط ثبت نام برای وام قرض الحسنه:

۱. داشتن یک معرف از میان مسئولین موسسات تدبری یا مربیان رسمی تدبر در سراسر کشور که شما را بشناسند و بازپرداخت وامتان را ضمانت کنند.

۲. ارائه چک ضمانتی به میزان مبلغ وام

۳. پر کردن فرم

۴. حداکثر میزان برای وام طلا 12 گرم و پول نقد 12 میلیون می باشد.

 جهت کسب اطلاع و همراهی با این صندوق از طریق این دو بزرگوار. اقدام بفرمائید:

1- آقای حسین صبوحی (در ایتا)

https://eitaa.com/khadem_quran_velayat

2- خانم جبینی (در ایتا)

https://eitaa.com/khadem_qorano_velayatقرض طلا قرض پول