گزارش نقدی موردی

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
9,121,257,764 ریال 3954 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال