گزارش نقدی موردی

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
5,964,207,010 ریال 3193 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال