گزارش وجوهات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
16,308,153,300 ریال 1196 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال