گزارش وجوهات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
25,553,205,325 ریال 1531 حمایت
هزینه های انجام شده
17,854,816,300 ریال