گزارش وجوهات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
14,671,843,300 ریال 1106 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال