گزارش وجوهات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
20,830,123,300 ریال 1311 حمایت
هزینه های انجام شده
17,854,816,300 ریال