گزارش پروژه ای

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
860,322,500 ریال 152 حمایت
هزینه های انجام شده
ریال