گزارش پروژه ای

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
852,622,500 ریال 147 حمایت
هزینه های انجام شده
ریال