گزارش پروژه ای

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
1,510,914,732 ریال 191 حمایت
هزینه های انجام شده
ریال