گزارش پروژه ای

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
850,622,500 ریال 145 حمایت
هزینه های انجام شده
ریال