گزارش سرانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
87,000,000 ریال 25 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال