گزارش سرانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
72,000,000 ریال 22 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال