گزارش سرانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
75,000,000 ریال 23 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال