گزارش سرانه

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
129,000,000 ریال 33 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال