گزارش موقوفات

# نام واقف مورد وقف تاریخ
1 ناشناس آپارتمان 1402/3/9
2 ناشناس زمین 1402/1/28
3 فائزه عدالت خواه وجه نقد 1402/1/12
4 فائزه عدالت خواه وجه نقد 1402/1/12
5 ناشناس سایر 1402/1/9
6 ناشناس وجه نقد 1401/12/19
7 ناشناس سایر 1401/8/1
8 حسین پور وجه نقد 1401/7/17
9 ناشناس وجه نقد 1401/6/4
10 وجه نقد 1401/6/1
11 ناشناس وجه نقد 1401/5/6
12 فاطمه جعفری وجه نقد 1401/4/31
13 فاطمه جعفری وجه نقد 1401/4/31
14 ناشناس وجه نقد 1401/4/30
15 ناشناس وجه نقد 1401/4/27
16 ناشناس وجه نقد 1401/4/26
17 ناشناس وجه نقد 1401/4/5
18 ناشناس زمین 1401/4/3
19 وجه نقد 1401/4/1
20 ستاره دستوری وجه نقد 1401/3/30
21 ناشناس وجه نقد 1401/3/24
22 ناشناس سایر 1401/3/16
23 وجه نقد 1401/3/3
24 ناشناس وجه نقد 1401/2/31
25 ناشناس وجه نقد 1401/2/28
26 ناشناس وجه نقد 1401/2/26
27 ناشناس وجه نقد 1401/2/23
28 ناشناس وجه نقد 1401/2/20
29 ناشناس وجه نقد 1401/2/20
30 ناشناس وجه نقد 1401/2/17
31 ناشناس وجه نقد 1401/2/17
32 ناشناس وجه نقد 1401/2/14
33 ناشناس زمین 1401/2/12
34 ناشناس وجه نقد 1401/2/10
35 ناشناس خانه 1401/2/5
36 ناشناس وجه نقد 1401/2/5
37 ناشناس وجه نقد 1401/2/5
38 ناشناس وجه نقد 1401/2/3
39 ناشناس وجه نقد 1401/2/2
40 ناشناس وجه نقد 1401/1/26
41 حسین پور وجه نقد 1401/1/26
42 ناشناس وجه نقد 1401/1/25
43 ناشناس وجه نقد 1401/1/23
44 ناشناس وجه نقد 1401/1/18
45 ناشناس وجه نقد 1401/1/18
46 سهیلا جلیلی پور سایر 1401/1/16
47 ناشناس وجه نقد 1401/1/15
48 نفیسه دیده بان زمین 1401/1/15
49 ناشناس سایر 1401/1/15
50 ناشناس وجه نقد 1401/1/12
51 وجه نقد 1401/1/11
52 مریم دلاوری وجه نقد 1401/1/2
53 وجه نقد 1401/1/1
54 فائزه عدالت خواه وجه نقد 1400/12/29
55 ناشناس وجه نقد 1400/12/27
56 ناشناس وجه نقد 1400/12/24
57 ناشناس وجه نقد 1400/12/20
58 ناشناس آپارتمان 1400/12/5
59 وجه نقد 1400/12/4
60 مریم دلاوری وجه نقد 1400/12/2
61 ناشناس وجه نقد 1400/11/28
62 اکرم فراهانی سایر 1400/11/26
63 ناشناس وجه نقد 1400/10/15
64 ناشناس وجه نقد 1400/10/10
65 مریم دلاوری وجه نقد 1400/10/7
66 ناشناس وجه نقد 1400/10/3
67 وجه نقد 1400/10/1
68 مژده رام وجه نقد 1400/9/30
69 ناشناس وجه نقد 1400/9/29
70 ناشناس وجه نقد 1400/9/27
71 ناشناس وجه نقد 1400/9/27
72 ناشناس وجه نقد 1400/9/26
73 ناشناس وجه نقد 1400/9/26
74 ناشناس زمین 1400/9/19
75 ناشناس وجه نقد 1400/9/19
76 عاطفه اسکندری وجه نقد 1400/9/18
77 ناشناس وجه نقد 1400/9/18
78 ناشناس وجه نقد 1400/9/18
79 مژده رام وجه نقد 1400/9/17
80 ناشناس زمین 1400/9/16
81 ناشناس وجه نقد 1400/9/15
82 وجه نقد 1400/9/14
83 ناشناس وجه نقد 1400/9/12
84 ناشناس وجه نقد 1400/9/6
85 ناشناس وجه نقد 1400/9/4
86 وجه نقد 1400/9/3
87 ناشناس زمین 1400/9/1
88 ناشناس وجه نقد 1400/8/28
89 حسین پور وجه نقد 1400/8/21
90 ناشناس وجه نقد 1400/8/20
91 ناشناس وجه نقد 1400/8/16
92 ناشناس خانه 1400/8/6
93 ناشناس زمین 1400/8/4
94 وجه نقد 1400/8/4
95 ناشناس وجه نقد 1400/7/15
96 مریم بیاتی وجه نقد 1400/7/10
97 وجه نقد 1400/7/5
98 ناشناس وجه نقد 1400/6/18
99 ناشناس وجه نقد 1400/6/18
100 ناشناس زمین 1400/6/6
101 وجه نقد 1400/6/4
102 ناشناس وجه نقد 1400/5/7
103 ناشناس وجه نقد 1400/5/5
104 مژگان ایرجیان سایر 1400/5/4
105 مژگان ایرجیان سایر 1400/5/4
106 وجه نقد 1400/4/31
107 آپارتمان 1400/4/1
108 وجه نقد 1400/3/31
109 وجه نقد 1400/3/3
110 پگاه گلچین وجه نقد 1400/2/21
111 ناشناس وجه نقد 1400/2/16
112 ناشناس وجه نقد 1400/2/14
113 ناشناس وجه نقد 1400/2/12
114 ناشناس وجه نقد 1400/2/11
115 وجه نقد 1400/2/11
116 ناشناس وجه نقد 1400/2/10
117 ناشناس وجه نقد 1400/2/5
118 وجه نقد 1400/1/9
119 ناشناس زمین 1399/12/30
120 ناشناس وجه نقد 1399/12/30
121 ناشناس وجه نقد 1399/12/24
122 ناشناس وجه نقد 1399/12/21
123 ناشناس وجه نقد 1399/12/13
124 ناشناس وجه نقد 1399/12/9
125 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
126 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
127 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
128 مریم شادیان وجه نقد 1399/12/4
129 ناشناس وجه نقد 1399/11/28
130 zeinab najafi خانه 1399/11/25
131 ناشناس زمین 1399/11/18
132 ناشناس سایر 1399/10/26
133 ناشناس خانه 1399/10/19
134 ناشناس وجه نقد 1399/10/19
135 ناشناس وجه نقد 1399/10/2
136 ناشناس وجه نقد 1399/9/30
137 ناشناس وجه نقد 1399/9/20
138 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
139 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
140 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
141 ناشناس زمین 1399/9/17
142 ناشناس وجه نقد 1399/8/4
143 ناشناس وجه نقد 1399/7/25
144 وجه نقد 1399/6/3
145 آذر حبیبی وجه نقد 1399/5/31
146 وجه نقد 1399/5/30
147 وجه نقد 1399/5/13
148 حسین امیری وجه نقد 1399/4/10
149 زهرا جوانبخت وجه نقد 1399/4/9
150 فرزانه ملک زاهدی سایر 1399/4/7
151 فرزانه ملک زاهدی سایر 1399/4/5
152 زهره حاجی کاظم سایر 1399/4/3
153 زهره حاجی کاظم سایر 1399/3/31
154 ناشناس خانه 1399/3/7
155 لبیک یا حق سایر 1399/2/25
156 ناشناس سایر 1399/2/25
157 لبیک یا حق سایر 1399/2/25