گزارش موقوفات

# نام واقف مورد وقف تاریخ
1 حسین ضرغامی زمین 1402/5/8
2 حسین ضرغامی زمین 1402/5/8
3 ناشناس آپارتمان 1402/3/9
4 ناشناس زمین 1402/1/28
5 فائزه عدالت خواه وجه نقد 1402/1/12
6 فائزه عدالت خواه وجه نقد 1402/1/12
7 ناشناس سایر 1402/1/9
8 ناشناس وجه نقد 1401/12/19
9 ناشناس سایر 1401/8/1
10 حسین پور وجه نقد 1401/7/17
11 ناشناس وجه نقد 1401/6/4
12 وجه نقد 1401/6/1
13 ناشناس وجه نقد 1401/5/6
14 فاطمه جعفری وجه نقد 1401/4/31
15 فاطمه جعفری وجه نقد 1401/4/31
16 ناشناس وجه نقد 1401/4/30
17 ناشناس وجه نقد 1401/4/27
18 ناشناس وجه نقد 1401/4/26
19 ناشناس وجه نقد 1401/4/5
20 ناشناس زمین 1401/4/3
21 وجه نقد 1401/4/1
22 ستاره دستوری وجه نقد 1401/3/30
23 ناشناس وجه نقد 1401/3/24
24 ناشناس سایر 1401/3/16
25 وجه نقد 1401/3/3
26 ناشناس وجه نقد 1401/2/31
27 ناشناس وجه نقد 1401/2/28
28 ناشناس وجه نقد 1401/2/26
29 ناشناس وجه نقد 1401/2/23
30 ناشناس وجه نقد 1401/2/20
31 ناشناس وجه نقد 1401/2/20
32 ناشناس وجه نقد 1401/2/17
33 ناشناس وجه نقد 1401/2/17
34 ناشناس وجه نقد 1401/2/14
35 ناشناس زمین 1401/2/12
36 ناشناس وجه نقد 1401/2/10
37 ناشناس وجه نقد 1401/2/5
38 ناشناس وجه نقد 1401/2/5
39 ناشناس خانه 1401/2/5
40 ناشناس وجه نقد 1401/2/3
41 ناشناس وجه نقد 1401/2/2
42 ناشناس وجه نقد 1401/1/26
43 حسین پور وجه نقد 1401/1/26
44 ناشناس وجه نقد 1401/1/25
45 ناشناس وجه نقد 1401/1/23
46 ناشناس وجه نقد 1401/1/18
47 ناشناس وجه نقد 1401/1/18
48 سهیلا جلیلی پور سایر 1401/1/16
49 نفیسه دیده بان زمین 1401/1/15
50 ناشناس وجه نقد 1401/1/15
51 ناشناس سایر 1401/1/15
52 ناشناس وجه نقد 1401/1/12
53 وجه نقد 1401/1/11
54 مریم دلاوری وجه نقد 1401/1/2
55 وجه نقد 1401/1/1
56 فائزه عدالت خواه وجه نقد 1400/12/29
57 ناشناس وجه نقد 1400/12/27
58 ناشناس وجه نقد 1400/12/24
59 ناشناس وجه نقد 1400/12/20
60 ناشناس آپارتمان 1400/12/5
61 وجه نقد 1400/12/4
62 مریم دلاوری وجه نقد 1400/12/2
63 ناشناس وجه نقد 1400/11/28
64 اکرم فراهانی سایر 1400/11/26
65 ناشناس وجه نقد 1400/10/15
66 ناشناس وجه نقد 1400/10/10
67 مریم دلاوری وجه نقد 1400/10/7
68 ناشناس وجه نقد 1400/10/3
69 وجه نقد 1400/10/1
70 مژده رام وجه نقد 1400/9/30
71 ناشناس وجه نقد 1400/9/29
72 ناشناس وجه نقد 1400/9/27
73 ناشناس وجه نقد 1400/9/27
74 ناشناس وجه نقد 1400/9/26
75 ناشناس وجه نقد 1400/9/26
76 ناشناس وجه نقد 1400/9/19
77 ناشناس زمین 1400/9/19
78 عاطفه اسکندری وجه نقد 1400/9/18
79 ناشناس وجه نقد 1400/9/18
80 ناشناس وجه نقد 1400/9/18
81 مژده رام وجه نقد 1400/9/17
82 ناشناس زمین 1400/9/16
83 ناشناس وجه نقد 1400/9/15
84 وجه نقد 1400/9/14
85 ناشناس وجه نقد 1400/9/12
86 ناشناس وجه نقد 1400/9/6
87 ناشناس وجه نقد 1400/9/4
88 وجه نقد 1400/9/3
89 ناشناس زمین 1400/9/1
90 ناشناس وجه نقد 1400/8/28
91 حسین پور وجه نقد 1400/8/21
92 ناشناس وجه نقد 1400/8/20
93 ناشناس وجه نقد 1400/8/16
94 ناشناس خانه 1400/8/6
95 وجه نقد 1400/8/4
96 ناشناس زمین 1400/8/4
97 ناشناس وجه نقد 1400/7/15
98 مریم بیاتی وجه نقد 1400/7/10
99 وجه نقد 1400/7/5
100 ناشناس وجه نقد 1400/6/18
101 ناشناس وجه نقد 1400/6/18
102 ناشناس زمین 1400/6/6
103 وجه نقد 1400/6/4
104 ناشناس وجه نقد 1400/5/7
105 ناشناس وجه نقد 1400/5/5
106 مژگان ایرجیان سایر 1400/5/4
107 مژگان ایرجیان سایر 1400/5/4
108 وجه نقد 1400/4/31
109 آپارتمان 1400/4/1
110 وجه نقد 1400/3/31
111 وجه نقد 1400/3/3
112 پگاه گلچین وجه نقد 1400/2/21
113 ناشناس وجه نقد 1400/2/16
114 ناشناس وجه نقد 1400/2/14
115 ناشناس وجه نقد 1400/2/12
116 وجه نقد 1400/2/11
117 ناشناس وجه نقد 1400/2/11
118 ناشناس وجه نقد 1400/2/10
119 ناشناس وجه نقد 1400/2/5
120 وجه نقد 1400/1/9
121 ناشناس وجه نقد 1399/12/30
122 ناشناس زمین 1399/12/30
123 ناشناس وجه نقد 1399/12/24
124 ناشناس وجه نقد 1399/12/21
125 ناشناس وجه نقد 1399/12/13
126 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
127 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
128 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
129 ناشناس وجه نقد 1399/12/9
130 مریم شادیان وجه نقد 1399/12/4
131 ناشناس وجه نقد 1399/11/28
132 zeinab najafi خانه 1399/11/25
133 ناشناس زمین 1399/11/18
134 ناشناس سایر 1399/10/26
135 ناشناس خانه 1399/10/19
136 ناشناس وجه نقد 1399/10/19
137 ناشناس وجه نقد 1399/10/2
138 ناشناس وجه نقد 1399/9/30
139 ناشناس وجه نقد 1399/9/20
140 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
141 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
142 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
143 ناشناس زمین 1399/9/17
144 ناشناس وجه نقد 1399/8/4
145 ناشناس وجه نقد 1399/7/25
146 وجه نقد 1399/6/3
147 آذر حبیبی وجه نقد 1399/5/31
148 وجه نقد 1399/5/30
149 وجه نقد 1399/5/13
150 حسین امیری وجه نقد 1399/4/10
151 زهرا جوانبخت وجه نقد 1399/4/9
152 فرزانه ملک زاهدی سایر 1399/4/7
153 فرزانه ملک زاهدی سایر 1399/4/5
154 زهره حاجی کاظم سایر 1399/4/3
155 زهره حاجی کاظم سایر 1399/3/31
156 ناشناس خانه 1399/3/7
157 لبیک یا حق سایر 1399/2/25
158 لبیک یا حق سایر 1399/2/25
159 ناشناس سایر 1399/2/25