گزارش موقوفات

# نام واقف مورد وقف تاریخ
1 لیلا ناطقی زمین 1402/11/1
2 لیلا ناطقی زمین 1402/11/1
3 حسین ضرغامی زمین 1402/5/8
4 حسین ضرغامی (مدیر) زمین 1402/5/8
5 حسین ضرغامی زمین 1402/5/8
6 حسین ضرغامی (مدیر) زمین 1402/5/8
7 ناشناس آپارتمان 1402/3/9
8 ناشناس زمین 1402/1/28
9 فائزه عدالت خواه وجه نقد 1402/1/12
10 فائزه عدالت خواه وجه نقد 1402/1/12
11 ناشناس سایر 1402/1/9
12 ناشناس وجه نقد 1401/12/19
13 ناشناس سایر 1401/8/1
14 حسین پور وجه نقد 1401/7/17
15 ناشناس وجه نقد 1401/6/4
16 وجه نقد 1401/6/1
17 ناشناس وجه نقد 1401/5/6
18 فاطمه جعفری وجه نقد 1401/4/31
19 فاطمه جعفری وجه نقد 1401/4/31
20 ناشناس وجه نقد 1401/4/30
21 ناشناس وجه نقد 1401/4/27
22 ناشناس وجه نقد 1401/4/26
23 ناشناس وجه نقد 1401/4/5
24 ناشناس زمین 1401/4/3
25 وجه نقد 1401/4/1
26 ستاره دستوری وجه نقد 1401/3/30
27 ناشناس وجه نقد 1401/3/24
28 ناشناس سایر 1401/3/16
29 وجه نقد 1401/3/3
30 ناشناس وجه نقد 1401/2/31
31 ناشناس وجه نقد 1401/2/28
32 ناشناس وجه نقد 1401/2/26
33 ناشناس وجه نقد 1401/2/23
34 ناشناس وجه نقد 1401/2/20
35 ناشناس وجه نقد 1401/2/20
36 ناشناس وجه نقد 1401/2/17
37 ناشناس وجه نقد 1401/2/17
38 ناشناس وجه نقد 1401/2/14
39 ناشناس زمین 1401/2/12
40 ناشناس وجه نقد 1401/2/10
41 ناشناس وجه نقد 1401/2/5
42 ناشناس وجه نقد 1401/2/5
43 ناشناس خانه 1401/2/5
44 ناشناس وجه نقد 1401/2/3
45 ناشناس وجه نقد 1401/2/2
46 ناشناس وجه نقد 1401/1/26
47 حسین پور وجه نقد 1401/1/26
48 ناشناس وجه نقد 1401/1/25
49 ناشناس وجه نقد 1401/1/23
50 ناشناس وجه نقد 1401/1/18
51 ناشناس وجه نقد 1401/1/18
52 سهیلا جلیلی پور سایر 1401/1/16
53 نفیسه دیده بان زمین 1401/1/15
54 ناشناس وجه نقد 1401/1/15
55 ناشناس سایر 1401/1/15
56 ناشناس وجه نقد 1401/1/12
57 وجه نقد 1401/1/11
58 مریم دلاوری وجه نقد 1401/1/2
59 وجه نقد 1401/1/1
60 فائزه عدالت خواه وجه نقد 1400/12/29
61 ناشناس وجه نقد 1400/12/27
62 ناشناس وجه نقد 1400/12/24
63 ناشناس وجه نقد 1400/12/20
64 ناشناس آپارتمان 1400/12/5
65 وجه نقد 1400/12/4
66 مریم دلاوری وجه نقد 1400/12/2
67 ناشناس وجه نقد 1400/11/28
68 اکرم فراهانی سایر 1400/11/26
69 ناشناس وجه نقد 1400/10/15
70 ناشناس وجه نقد 1400/10/10
71 مریم دلاوری وجه نقد 1400/10/7
72 ناشناس وجه نقد 1400/10/3
73 وجه نقد 1400/10/1
74 مژده رام وجه نقد 1400/9/30
75 ناشناس وجه نقد 1400/9/29
76 ناشناس وجه نقد 1400/9/27
77 ناشناس وجه نقد 1400/9/27
78 ناشناس وجه نقد 1400/9/26
79 ناشناس وجه نقد 1400/9/26
80 ناشناس وجه نقد 1400/9/19
81 ناشناس زمین 1400/9/19
82 عاطفه اسکندری وجه نقد 1400/9/18
83 ناشناس وجه نقد 1400/9/18
84 ناشناس وجه نقد 1400/9/18
85 مژده رام وجه نقد 1400/9/17
86 ناشناس زمین 1400/9/16
87 ناشناس وجه نقد 1400/9/15
88 وجه نقد 1400/9/14
89 ناشناس وجه نقد 1400/9/12
90 ناشناس وجه نقد 1400/9/6
91 ناشناس وجه نقد 1400/9/4
92 وجه نقد 1400/9/3
93 ناشناس زمین 1400/9/1
94 ناشناس وجه نقد 1400/8/28
95 حسین پور وجه نقد 1400/8/21
96 ناشناس وجه نقد 1400/8/20
97 ناشناس وجه نقد 1400/8/16
98 ناشناس خانه 1400/8/6
99 وجه نقد 1400/8/4
100 ناشناس زمین 1400/8/4
101 ناشناس وجه نقد 1400/7/15
102 مریم بیاتی وجه نقد 1400/7/10
103 وجه نقد 1400/7/5
104 ناشناس وجه نقد 1400/6/18
105 ناشناس وجه نقد 1400/6/18
106 ناشناس زمین 1400/6/6
107 وجه نقد 1400/6/4
108 ناشناس وجه نقد 1400/5/7
109 ناشناس وجه نقد 1400/5/5
110 مژگان ایرجیان سایر 1400/5/4
111 مژگان ایرجیان سایر 1400/5/4
112 وجه نقد 1400/4/31
113 آپارتمان 1400/4/1
114 وجه نقد 1400/3/31
115 وجه نقد 1400/3/3
116 پگاه گلچین وجه نقد 1400/2/21
117 ناشناس وجه نقد 1400/2/16
118 ناشناس وجه نقد 1400/2/14
119 ناشناس وجه نقد 1400/2/12
120 وجه نقد 1400/2/11
121 ناشناس وجه نقد 1400/2/11
122 ناشناس وجه نقد 1400/2/10
123 ناشناس وجه نقد 1400/2/5
124 وجه نقد 1400/1/9
125 ناشناس وجه نقد 1399/12/30
126 ناشناس زمین 1399/12/30
127 ناشناس وجه نقد 1399/12/24
128 ناشناس وجه نقد 1399/12/21
129 ناشناس وجه نقد 1399/12/13
130 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
131 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
132 پگاه گلچین وجه نقد 1399/12/9
133 ناشناس وجه نقد 1399/12/9
134 مریم شادیان وجه نقد 1399/12/4
135 ناشناس وجه نقد 1399/11/28
136 zeinab najafi خانه 1399/11/25
137 ناشناس زمین 1399/11/18
138 ناشناس وجه نقد 1399/11/3
139 ناشناس وجه نقد 1399/10/29
140 ناشناس وجه نقد 1399/10/29
141 ناشناس سایر 1399/10/26
142 ناشناس وجه نقد 1399/10/25
143 ناشناس وجه نقد 1399/10/25
144 ناشناس وجه نقد 1399/10/25
145 ناشناس خانه 1399/10/19
146 ناشناس وجه نقد 1399/10/19
147 زهرا هاشمیان وجه نقد 1399/10/4
148 ناشناس وجه نقد 1399/10/4
149 ناشناس وجه نقد 1399/10/2
150 ناشناس وجه نقد 1399/10/2
151 ناشناس وجه نقد 1399/9/30
152 ناشناس وجه نقد 1399/9/20
153 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
154 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
155 زهره حاجی کاظم زمین 1399/9/18
156 ناشناس زمین 1399/9/17
157 ناشناس وجه نقد 1399/9/12
158 آذر حبیبی وجه نقد 1399/8/8
159 آذر حبیبی وجه نقد 1399/8/8
160 ناشناس وجه نقد 1399/8/4
161 ناشناس وجه نقد 1399/8/4
162 ناشناس وجه نقد 1399/8/4
163 ناشناس وجه نقد 1399/7/25
164 ناشناس وجه نقد 1399/7/25
165 وجه نقد 1399/6/3
166 آذر حبیبی وجه نقد 1399/5/31
167 آذر حبیبی وجه نقد 1399/5/31
168 وجه نقد 1399/5/30
169 آذر حبیبی وجه نقد 1399/5/17
170 ناشناس وجه نقد 1399/5/17
171 شکوه محمدیان وجه نقد 1399/5/14
172 وجه نقد 1399/5/13
173 وجه نقد 1399/5/10
174 زهره حاجی کاظم وجه نقد 1399/4/31
175 زهره حاجی کاظم وجه نقد 1399/4/31
176 زهره حاجی کاظم وجه نقد 1399/4/31
177 ناشناس وجه نقد 1399/4/27
178 حسین امیری وجه نقد 1399/4/10
179 زهرا جوانبخت وجه نقد 1399/4/9
180 فرزانه ملک زاهدی سایر 1399/4/7
181 فرزانه ملک زاهدی سایر 1399/4/5
182 زهره حاجی کاظم سایر 1399/4/3
183 زهره حاجی کاظم سایر 1399/3/31
184 ناشناس خانه 1399/3/7
185 لبیک یا حق سایر 1399/2/25
186 لبیک یا حق سایر 1399/2/25
187 ناشناس سایر 1399/2/25