گزارش نذورات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
496,475,000 ریال 337 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال