گزارش نذورات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
817,775,350 ریال 380 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال