گزارش ماهیانه ثابت

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
3,950,987,943 ریال 5146 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال