گزارش ماهیانه ثابت

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
3,646,960,176 ریال 4592 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال