گزارش ماهیانه ثابت

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
3,196,816,176 ریال 4412 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال