گزارش ماهیانه ثابت

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
2,745,907,776 ریال 4222 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال