گزارش نذورات

مجموع مبلغ حمایت تعداد حمایت
3,246,649,555 ریال 2980 حمایت
هزینه های انجام شده
0 ریال