زکات فطریه

 فطریه زکاتی است که در عید فطر هر سال بر هر مسلمان غیر فقیری واجب میشود. البته پرداخت آن بر عهده سرپرست خانواده است که به ازای هر نفر نان خور خود سه کیلو گرم از غذای متعارف مردم به فقیر بدهد؛ اگر سرپرست خانواده سید باشد فطریه را به فقیر سید یا غیر سید میتواند بدهد و اگر سرپرست خانواده سید نباشد نمیتواند به فقیر سید فطریه بدهد.

بله خیر