رد مظالم

منظور از رد مظالم، حقوق الناس قطعي يا احتمالي است که انسان، صاحب آن را دقيقا نمي شناسد يا اگر مي شناسد امکان رساندن مال به او وجود ندارد و حتي به آشنايان و وارثان شرعي او نيز دسترسي ندارد که آن را به مرجع تقليد خودش مي دهد يا با اجازه او به مصرف نيازمندان مي رساند.

 ردّ مظالم، واجب فوری است.

رد مظالم باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط به دست فقیر برسد. مسئولین این مجموعه دارای اجازه نامه معتبر جهت صرف این موارد هستند. در قسمت اجازه نامه ها این اسناد وجود دارد.